Gheziez genituri,

Merhba!

L-iskejjel ta’ St Angela ghandhom 4 skejjel li qedin fir-Rabat, Hal-Lija, l-Imsida u Haz- Zabbar.
L-ghan taghna hu li l-istudenti nipprovdulhom edukazzjoni holistika. Ghalhekk ahna nindirizzaw il bzonnijiet accademici, socjali, fisici, psikologici u spiritwali ta’ l-istudenti taghna.
Dan issir minghajr diskriminazzjoni ta abbilta, classi jew razza.

Dati u Hinijiet

L-iskola tibda fil-1 ta’ of Ottubru 2020

Hinijiet ta’ ftuh ta’ mghatul is-sena:

Kinder 1 – Il-bibien jinfethu mit-8:15 sad- 8:45 u jergghu jinfethu fis-13:20 sas-13.30 .

Kinder 2 – Il-bibien jinfethu mit-8:15 sad- 8:45 u jergghu jinfethu fis-13:25 sas-13.30 .

Fl-ahhar xahar ta Gunju l-iskola tispicca f’12:00 (il-bieb jinfetah f’11:50).

Għal aktar informazjoni fuq l-uniformi huza ghafas fuq dan il-LINK

Fil-bidu ta’ Settembru tircievu ittra bid-data u l-hin tal-laqgha li ssir, bil-posta. Jekk joghgobkhom imlew il formoli li jinstghabu fuq is-sit elettroniku tghana www.stangelakindergarten.com u gibuhom maghkhom dak in – nhar tal-laqgha.
Kull 3 xhur l-iskola titlob donazzjoni.

Ninstabu herqana biex nilqghukhom fl-iskejjel taghna ghal sena skolastika gdida.

Il-Mulej ikun dejjem mghankhom u l-familja taghkhom.

Sr Elisabeth Gatt

Kap ta’ St Angela Kindergartens.